Polityka prywatności

Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Handlowe Legs sp. z o.o. szanuje prywatność oraz dokłada szczególnej staranności w ochronie danych osobowych. Z tej przyczyny opracowaliśmy Politykę Prywatności. Zależy nam, aby każdy, kto odwiedza naszą witrynę, dokładnie wiedział, jak może chronić swoją prywatność. Dlatego zachęcamy do zapoznania się z naszą Polityką Prywatności. Jednocześnie zapewniamy, że zdajemy sobie sprawę, że ponosimy odpowiedzialność za ochronę danych powierzonych nam przez użytkowników. Kwestie bezpieczeństwa traktujemy niezwykle poważnie. Dlatego dokładamy starań, aby chronić Pana/Pani dane przed nieuprawnionym dostępem osób trzecich oraz kontrolujemy nasze metody gromadzenia, przechowywania i przetwarzania informacji. Stosujemy m.in. firewall, urządzenia zabezpieczające serwer, urządzenia szyfrujące oraz fizyczne środki bezpieczeństwa. Dostępu do danych udzielamy jedynie tym pracownikom i podmiotom, które muszą mieć do nich dostęp, aby je przetwarzać wyłącznie w celach opisanych w Polityce Prywatności.

Polityka prywatności i cookies

Niniejsza Polityka prywatności określa, w jaki sposób przetwarzamy dane osobowe i zapewniamy stosowanie przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej: RODO). Polityka prywatności dotyczy danych osobowych, które przetwarzamy podczas i w związku z wykonywaniem naszej działalności.

Czym są dane osobowe i co oznacza ich przetwarzanie?

Dane osobowe oznaczają informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej. Przetwarzaniem danych osobowych jest w zasadzie każda czynność na danych osobowych, niezależnie od tego, czy jest dokonywana w sposób zautomatyzowany czy nie, np. zbieranie, przechowywanie, utrwalanie, porządkowanie, modyfikowanie, przeglądanie, wykorzystywanie, udostępnianie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie. P.P.H. Legs sp. z o.o. przetwarza dane osobowe w różnych celach, przy czym w zależności od celu, zastosowanie mogą mieć różne sposoby zbierania, podstawy prawne przetwarzania, wykorzystywania, ujawniania oraz okresy przechowywania.

Kiedy niniejsza Polityka prywatności ma zastosowanie?

Niniejsza polityka prywatności ma zastosowanie do wszystkich przypadków, w których P.P.H. Legs sp. z o.o. jest administratorem danych osobowych i przetwarza dane osobowe. Dotyczy to zarówno przypadków, w których P.P.H. Legs sp. z o.o. przetwarza dane osobowe pozyskane bezpośrednio od osoby, której dane dotyczą, jak i przypadków, w których dane osobowe pozyskaliśmy z innych źródeł. P.P.H. Legs sp. z o.o. realizuje swoje obowiązki informacyjne w obu powyższych przypadkach, określone odpowiednio w art. 13 i art. 14 RODO zgodnie z tymi przepisami. Poniżej wskazujemy pełne dane P.P.H. Legs sp. o.o. jako administratora danych osobowych:

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe „Legs” spółka z ograniczona odpowiedzialnością z siedzibą w Aleksandrowie Łódzkim (P.P.H. Legs sp. z o.o.), adres: ul. Zgierska 48/52, 95-070 Aleksandrów Łódzki zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000040055, REGON 471107144, NIP 9470005732

Nasze dane kontaktowe to: e-mail: rodo@legs.com.pl , tel: 42 270 71 00

Nie wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych, ponieważ zgodnie z obowiązującym prawem nie mamy takiego obowiązku. W przypadku wątpliwości co do zakresu i celu przetwarzania Twoich danych osobowych, oraz praw, które Ci w związku z tym przysługują, prosimy o zapoznanie się z niniejszą Polityką Prywatności lub o kontakt pod adresem e-mail: rodo@legs.com.pl ; pod numerem telefonu 42 270 71 00 lub pisemnie na adres naszej siedziby wskazany powyżej.

Cele i podstawy przetwarzania danych osobowych

P.P.H. Legs sp. z o.o. przetwarza Pana/Pani dane osobowe jako naszego klienta lub współpracownika – w różnych celach zgodnych z profilem naszej działalności, jednak zawsze zgodnie z prawem.

Poniżej znajdzie Pan/Pani wyszczególnione cele przetwarzania danych osobowych wraz z podstawami prawnymi.

W celu wykonania usługi polegającej na sprzedaży towaru lub usługi oraz obsługi posprzedażowej przetwarzamy takie dane osobowe klientów i stron umowy, jak w szczególności:

imię i nazwisko,
adres e-mail,
nr telefonu,
adres zamieszkania lub adres siedziby, ewentualnie adres do doręczeń,
firma,
numer NIP lub ewentualnie PESEL, REGON,
numer zamówienia,
imię i nazwisko, nr dowodu osobistego, nr telefonu osoby upoważnionej do odbioru towaru – jeżeli zostały podane.

Podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli są one konieczne do wykonania umowy lub podjęcia czynności zmierzających do zawarcia umowy.

W celu przesyłania odpowiedzi na zapytania klienta za pośrednictwem wiadomości e-mail przetwarzamy takie dane osobowe, jak w szczególności:

adres e-mail,
imię.

Podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli tym sposobem Administrator Danych Osobowych realizuje swój prawnie uzasadniony interes (w tym przypadku interesem Administratora jest udzielanie klientom informacji na przedstawione przez nich zapytania);

W celu przesyłania newslettera (po udzieleniu zgody wynikającej z przepisów o świadczeniu usług drogą elektroniczną) przetwarzamy takie dane osobowe, jak w szczególności:

imię i nazwisko,
adres e-mail,
branża,
firma.

Podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe na podstawie uzasadnionego interesu Administratora; uzasadniony interes Administratora stanowi przesyłanie informacji handlowych na co Pani/Pan wyraził zgodę.

W celu wystawienia faktury i spełnienia innych obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego, takich jak np. przechowywanie dokumentacji księgowej przez 5 lat, przetwarzamy dane osobowe przewidziane przepisami prawa podatkowego, takie jak w szczególności:

imię i nazwisko,
firma,
adres zamieszkania lub adres siedziby,
numer NIP lub ewentualnie PESEL,
numer zamówienia.

Podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli takie przetwarzanie jest konieczne do wywiązania się przez Administratora Danych Osobowych z obowiązków wynikających z prawa;

W celu wypełnienia obowiązków związanych z RODO, w szczególności poprzez tworzenie rejestrów i ewidencji, np. rejestru klientów, którzy zgłosili sprzeciw zgodnie z RODO, przetwarzamy takie dane osobowe, jak w szczególności:

imię i nazwisko,
firma,
adres e-mail.

Podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest po pierwsze, art. 6 ust. 1 lit. c RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli takie przetwarzanie jest konieczne do wywiązania się przez Administratora Danych Osobowych z obowiązków wynikających z prawa; po drugie, art. 6 ust. 1 lit. f RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli tym sposobem Administrator Danych Osobowych realizuje swój prawnie uzasadniony interes (w tym przypadku interesem Administratora jest posiadanie wiedzy na temat osób, które np. realizują swoje uprawnienia wynikające z RODO);

W celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami przetwarzamy takie dane osobowe, jak w szczególności:

imię i nazwisko,
adres e-mail,
numer telefonu – jeżeli został podany,
adres zamieszkania lub adres siedziby, ewentualnie adres do doręczeń — jeżeli zostanie podany,
firma,
numer NIP lub ewentualnie PESEL — jeżeli zostanie podany,
numer zamówienia, numer faktury,
imię i nazwisko, nr dowodu osobistego, nr telefonu osoby upoważnionej do odbioru towaru – jeżeli zostały podane.

Podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli tym sposobem Administrator Danych Osobowych realizuje swój prawnie uzasadniony interes (w tym przypadku interesem Administratora jest posiadanie danych osobowych, które pozwolą ustalić, dochodzić lub bronić się przed roszczeniami, w tym klientów i osób trzecich);

W celu zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony na terenie naszych nieruchomości przetwarzamy takie dane osobowe osób przebywających na terenie naszych nieruchomości jak

sylwetka i wizerunek zarejestrowane przez monitoring CCTV.

Podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli tym sposobem Administrator Danych Osobowych realizuje swój prawnie uzasadniony interes (w tym przypadku interesem Administratora jest zapewnienie bezpieczeństwa osobom i mieniu znajdującym się na terenie naszych nieruchomości) Pana/Pani dane osobowe są usuwane po upływie czasu przewidzianego wewnętrznymi przepisami, chyba że istnieje uzasadniony powód ich zatrzymania – na przykład organ ścigania zwróci się do nas o zatrzymanie nagrań przedstawiających podejrzenie popełnienia przestępstwa lub wypadku;

W celu archiwalnym i dowodowym przetwarzamy takie dane osobowe, jak w szczególności:

imię i nazwisko,
adres e-mail,
numer telefonu – jeżeli został podany,
adres zamieszkania lub adres siedziby, ewentualnie adres do doręczeń — jeżeli zostanie podany,
firma,
numer NIP lub ewentualnie PESEL — jeżeli zostanie podany,
numer zamówienia, numer faktury,
imię i nazwisko, nr dowodu osobistego, nr telefonu osoby upoważnionej do odbioru towaru – jeżeli zostały podane.

– na potrzeby zabezpieczenia informacji, które mogą służyć wykazywaniu faktów o znaczeniu prawnym. Podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli tym sposobem Administrator Danych Osobowych realizuje swój prawnie uzasadniony interes (w tym przypadku interesem Administratora jest posiadanie danych osobowych, które pozwolą dowieść pewnych faktów związanych z realizacją usług, np. gdy jakiś organ państwowy tego zażąda);

W celu administrowania stroną internetową przetwarzamy takie dane osobowe, jak:

adres IP,
data i czas serwera,
informacje o przeglądarce internetowej,
informacje o systemie operacyjnym.

– dane te są zapisywane automatycznie w tzw. logach serwera, przy każdorazowym korzystaniu ze strony należącej do Administratora. Administrowanie stroną internetową bez użycia serwera i bez tego automatycznego zapisu nie byłoby możliwe. Podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli tym sposobem Administrator Danych Osobowych realizuje swój prawnie uzasadniony interes (w tym przypadku interesem Administratora jest administrowanie stroną internetową).

W celu wykorzystywania cookies na stronie internetowej przetwarzamy takie informacje tekstowe. Podstawą prawną takiego przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe na podstawie dobrowolnie udzielonej zgody (przy pierwszym wejściu na stronę internetową pojawia się zapytanie o zgodę na wykorzystanie cookies);

Cookies

P.P.H. Legs sp. z o.o. na swojej stronie internetowej, wykorzystuje tzw. cookies, czyli krótkie informacje tekstowe, zapisywane na komputerze, telefonie, tablecie, czy też innym urządzeniu użytkownika. Mogą być one odczytywane przez nasz system, a także przez systemy należące do innych podmiotów, z których usług korzystamy (np., Google’a).
Cookies spełniają bardzo wiele funkcji na stronie internetowej, najczęściej przydatnych, które postaramy się opisać poniżej (jeżeli informacje są niewystarczające, prosimy o kontakt):

zapewnianie bezpieczeństwa– pliki cookies są wykorzystywane w celu uwierzytelniania użytkowników oraz zapobiegania nieupoważnionemu korzystaniu z konta klienta. Służą zatem do ochrony danych osobowych użytkownika przed dostępem osób nieupoważnionych;
wpływ na procesy i wydajność korzystania ze strony internetowej– pliki cookies są wykorzystywane do tego, aby witryna sprawnie działała i aby można było korzystać z funkcji na niej dostępnych, co jest możliwe między innymi dzięki zapamiętywaniu ustawień pomiędzy kolejnymi odwiedzinami na stronie. Dzięki nim można zatem sprawnie poruszać się na stronie internetowej i poszczególnych podstronach;
stan sesji– w plikach cookies często są zapisywane informacje o tym, jak odwiedzający korzystają ze strony internetowej, np. które podstrony najczęściej wyświetlają. Umożliwiają również identyfikację błędów wyświetlanych na niektórych podstronach. Pliki cookies służące do zapisywania tzw. „stanu sesji” pomagają zatem ulepszać usługi i zwiększać komfort przeglądania stron;
utrzymanie stanu sesji– jeżeli klient loguje się do swojego konta, to pliki cookies umożliwiają podtrzymanie sesji. Oznacza to, że po przejściu na inną podstronę nie trzeba każdorazowo podawać ponownie nazwy użytkownika i hasła, co sprzyja komfortowi korzystania ze strony internetowej;
tworzenie statystyk– pliki cookies są wykorzystywane do tego, aby przeanalizować, w jaki sposób użytkownicy korzystają ze strony internetowej (jak wielu otwiera stronę internetową, jak długo na niej pozostają, które treści wzbudzają największe zainteresowanie etc.). Dzięki temu można stale ulepszać stronę internetową i dostosowywać jej działanie do preferencji użytkowników. W celu śledzenia aktywności i tworzenia statystyk wykorzystujemy narzędzia Google’a, takie jak Google Analytics; oprócz raportowania statystyk użytkowania witryny pikselowy Google Analytics może również służyć, razem z niektórymi opisanymi powyżej plikami cookies, do pomocy w wyświetlaniu użytkownikowi bardziej trafnych treści w usługach Google (np. w wyszukiwarce Google) i w całej sieci.

Pana/Pani przeglądarka internetowa domyślnie dopuszcza wykorzystywanie cookies w Pana/Pani urządzeniu, dlatego przy pierwszej wizycie prosimy o wyrażenie zgody na użycie cookies. Jeżeli jednak nie życzy Pan/Pani sobie wykorzystania cookies przy przeglądaniu strony internetowej, można zmienić ustawienia w przeglądarce internetowej – całkowicie blokować automatyczną obsługę plików cookies lub żądać powiadomienia o każdorazowym zamieszczeniu cookies w urządzeniu. Ustawienia można zmienić w dowolnej chwili.
Szanując autonomię wszystkich osób korzystających ze strony internetowej, czujemy się jednak w obowiązku uprzedzić, że wyłączenie lub ograniczenie obsługi plików cookies może spowodować dość poważne trudności w korzystaniu ze strony internetowej, np. w postaci konieczności logowania się na każdej podstronie, dłuższego okresu ładowania się strony, ograniczeń w korzystaniu z funkcjonalności, etc.

Prawo wycofania zgody

Jeżeli przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody, w każdej chwili może Pan/Pani tę zgodę cofnąć – wedle własnego uznania.
Jeżeli chciałby/chciałaby Pan/Pani cofnąć zgodę na przetwarzanie danych osobowych, to w tym celu wystarczy wysłać maila bezpośrednio Administratorowi na adres rodo@legs.com.pl
Jeżeli przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych odbywało się na podstawie zgody, jej cofnięcie nie powoduje, że przetwarzanie danych osobowych do tego momentu było nielegalne. Innymi słowy, do czasu cofnięcia zgody mamy prawo przetwarzać Pana/Pani dane osobowe i jej odwołanie nie wpływa na zgodność z prawem dotychczasowego przetwarzania.

Wymóg podania danych osobowych

Podanie jakichkolwiek danych osobowych jest dobrowolne i zależy od Pana/Pani decyzji. Jednakże w niektórych przypadkach podanie określonych danych osobowych jest konieczne, aby spełnić Pana/Pani oczekiwania w zakresie korzystania z naszej oferty.
Aby mógł/mogła Pan/Pani otrzymać fakturę za zakup towaru lub usługi, konieczne jest podanie wszystkich danych wymaganych prawem podatkowym, a zatem imienia i nazwiska lub firmy, adresu zamieszkania lub adresu siedziby, numeru NIP – bez tego nie jesteśmy w stanie prawidłowo wystawić faktury.

Podawanie danych osobowych przy korzystaniu z usług

Aby przestrzegać zasad związanych z przetwarzaniem jak najmniejszej liczby danych osobowych, bardzo prosimy o to, aby przy korzystaniu z serwisu nie podawali nam Państwo większej ilości danych osobowych niż to jest wskazane w odniesieniu do obiektywnych potrzeb.
Jeżeli jest Pan/Pani w posiadaniu jakichkolwiek cudzych danych osobowych, tj. danych osobowych, które nie dotyczą bezpośrednio Pana/Pani, bardzo prosimy o nieprzekazywanie ich w większej ilości niż to obiektywne konieczne do należytego korzystania z serwisu. W sytuacji, gdy będzie Pan/Pani kontaktować się z nami, np. drogą elektroniczną i w związku z tym musi Pan/Pani przesłać nam określone dokumenty, prosimy o zanonimizowane niepotrzebnych danych.
Zastrzegamy sobie prawo do usuwania lub niszczenia danych osobowych, które w naszym przekonaniu są danymi nadmiarowymi i w świetle obowiązujących przepisów prawa nie mamy podstaw, by je przetwarzać.

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji i profilowanie

Uprzejmie informujemy, że w oparciu o Pana /Pani dane osobowe P.P.H. Legs sp. z o.o. nie będzie podejmował wobec Pana/Pani zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.

Przetwarzanie danych wrażliwych

Uprzejmie informujemy że nie zbieramy w sposób celowy „wrażliwych” danych osobowych, chyba że taki obowiązek wynika z obowiązujących przepisów prawa, na przykład dla celów rekrutacji. Wrażliwe informacje obejmują dane osobowe dotyczące pochodzenia rasowego lub etnicznego, poglądów politycznych, przynależności do związku zawodowego, przekonań religijnych/wyznania lub światopoglądu, stanu zdrowia, seksualności, orientacji seksualnej lub karalności użytkownika, jak też dane genetyczne lub biometryczne.

Apelujemy, aby przy korzystaniu z serwisu kierowali się Państwo rozwagą, przekazując nam wrażliwe informacje i w żadnym razie nie przekazywali wrażliwych informacji, chyba że wyrażą Państwo wyraźną zgodę na wykorzystywanie przez P.P.H. Legs sp. z o.o. takich informacji w celu prowadzenia przez P.P.H. Legs sp. z o.o. legalnej działalności oraz na powierzenie przetwarzania i przechowywanie takich danych w naszych bazach danych. Jeśli mają Państwo jakiekolwiek pytania dotyczące tego, czy przekazywanie P.P.H. Legs sp. z o.o. wrażliwych informacji jest lub może być wymagane w konkretnym przypadku, prosimy o kontakt z nami pod adresem rodo@legs.com.pl

Odbiorcy danych osobowych

Jak większość przedsiębiorców, w swojej działalności korzystamy z pomocy innych podmiotów, co niejednokrotnie wiąże się z koniecznością przekazania danych osobowych. W związku z powyższym, w razie potrzeby, przekazujemy Pana/Pani dane osobowe współpracującym z nami prawnikom, dostawcom oprogramowania (firmom IT), firmie hostingowej, firmom .
Oprócz tego, może się zdarzyć, że np. na podstawie właściwego przepisu prawa lub decyzji właściwego organu będziemy musieli przekazać Pana/Pani dane osobowe również innym podmiotom, czy to publicznym czy prywatnym. Dlatego niezmiernie trudno nam przewidzieć, kto może zgłosić się z żądaniem udostępnienia danych osobowych. Niemniej ze swojej strony zapewniamy, że każdy przypadek żądania udostępnienia danych osobowych analizujemy bardzo starannie i bardzo wnikliwie, aby niechcący nie przekazać informacji osobie nieuprawnionej.

Przekazywanie danych osobowych do państw trzecich

Jak większość przedsiębiorców, korzystamy z różnych popularnych usług i technologii, oferowanych przez takie podmioty, jak Google. Firmy te mają siedziby poza Unią Europejską, a zatem w świetle przepisów RODO są traktowane jako państwa trzecie.
RODO wprowadza pewne ograniczenia w przekazywaniu danych osobowych do państw trzecich, ponieważ skoro nie stosuje się tam, co do zasady przepisów europejskich, ochrona danych osobowych obywateli Unii Europejskiej może być niestety niewystarczająca. Dlatego też każdy administrator danych osobowych ma obowiązek ustalić podstawę prawną takiego przekazywania.
Ze swojej strony zapewniamy, że przy korzystaniu z usług i technologii przekazujemy dane osobowe wyłącznie podmiotom ze Stanów Zjednoczonych i wyłącznie takim, które przystąpiły do programu Privacy Shield, na podstawie decyzji wykonawczej Komisji Europejskiej z dnia 12 lipca 2016 r. – więcej na ten temat można przeczytać na stronie Komisji Europejskiej dostępnej pod adresem https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu/eu-us-privacy-shield_pl. Podmioty, które przystąpiły do programu Privacy Shield, gwarantują, że będą przestrzegać wysokich standardów w zakresie ochrony danych osobowych, jakie obowiązują w Unii Europejskiej, dlatego korzystanie z ich usług i oferowanych technologii w procesie przetwarzania danych osobowych jest zgodne z prawem.
W każdej chwili udzielimy Panu/Pani dodatkowych wyjaśnień odnośnie przekazywania danych osobowych, w szczególności, gdy kwestia ta budzi Pana/Pani niepokój.
W każdej chwili przysługuje Panu/Pani prawo do uzyskania kopii danych osobowych przekazanych do państwa trzeciego.

Okres przetwarzania danych osobowych

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa nie przetwarzamy Pana/Pani danych osobowych „w nieskończoność”, lecz przez czas, który jest potrzebny, aby osiągnąć wyznaczony cel. Po tym okresie Pana/Pani dane osobowe zostaną usunięte.
Odnośnie poszczególnych okresów przetwarzania danych osobowych, uprzejmie informujemy, że dane osobowe przetwarzamy przez okres:

świadczenia usług/sprzedaży towarów – w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych w celu skorzystania oferowanych usług;
3 lat lub 6 lat + 1 rok – w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń; wybór 3 lub 10/6 lat zależy od tego, czy obie strony są przedsiębiorcami czy nie;
5 lat – w odniesieniu do danych osobowych wiążących się ze spełnieniem obowiązków z prawa podatkowego;
do czasu cofnięcia zgody lub osiągnięcia celu przetwarzania – w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych na podstawie zgody;
do czasu skutecznego wniesienia sprzeciwu lub osiągnięcia celu przetwarzania – w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora Danych Osobowych;
do czasu zdezaktualizowania się lub utraty przydatności, jednak nie dłużej niż przez 3 lata – w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych głównie do celów analitycznych, wykorzystania cookies i administrowania stroną internetową.

Uprawnienia osób, których dane osobowe przetwarzamy

Uprzejmie informujemy, że posiada Pan/Pani:

prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;
prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
prawo do przenoszenia danych;
prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Odnośnie prawa do wniesienia sprzeciwu wyjaśniamy, że w każdej chwili przysługuje Panu/Pani prawo do sprzeciwienia się przetwarzaniu danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora Danych Osobowych
w związku z Pana/Pani szczególną sytuacją. Musi Pan/Pani jednak pamiętać, że zgodnie z przepisami możemy odmówić uwzględnienia sprzeciwu, jeżeli wykażemy, że:

istnieją prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania, które są nadrzędne w stosunku do Pana/Pani interesów, praw i wolności lub
istnieją podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

Ponadto w każdej chwili może Pan/Pani wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Pana/Pani danych osobowych do celów marketingowych. W takiej sytuacji po otrzymaniu sprzeciwu zaprzestaniemy przetwarzania w tym celu.
Swoje uprawnienia może Pan/Pani zrealizować poprzez wysłanie maila na adres rodo@legs.com.pl

Prawo do wniesienia skargi

Jeżeli uważa Pan/Pani, że Pana/Pani dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z obowiązującym prawem, może Pan/Pani wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Postanowienia końcowe

W zakresie nieuregulowanym niniejszą Polityką prywatności obowiązują przepisy z zakresu ochrony danych osobowych.